عید ادیان


عيد غدير، در روایات به عنوان «عيد الله‏ الاكبر»، يعنى بزرگ‏ترين عيد خدا معرفى شده است. و احادیث زیادی حاکی از آن است كه تمام انبيا علیهم السلام در هجدهم ذى‌الحجه وصىّ خود را معرفى مى‏كردند و از طرف خدای متعال مأمور بودند تا آن روز را عید بگیرند. بنابراین، عيد غدير فقط عيد مسلمانان نيست، بلكه عيد تمام پیروان اديان آسمانی است و همه بايد این روز را جشن بگيرند و آن را گرامی بدارند. همه ی انبیآء به جانشینان خود دستور می دادند که هجده ذی الحجّه را عید گرفته وبه احترامش روزه  بگیرند.
 پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرمودند: عيد غدير بالاترين عيدهاى امت من است.
امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند هيچ پيامبرى را نفرستاده، مگر اين‌كه اين روز را عيد گرفته و حرمت آن را نگه داشته است.
امام رضا علیه السلام فرمودند: روز غدير روز عيد اهل‏بيت پيامبر صلی الله علیه و آله است. هركس اين روز را عيد بگيرد، خداوند مالش را زياد می‌كند.
در اين روز حضرت موسى علیه السلام، هارون علیه السلام را به عنوان شريك در رسالت برگزيد.
در اين روز حضرت عيسى علیه السلام  جانشينى حضرت شمعون را اعلام كرد.
در اين روز حضرت موسى علیه السلام، يوشع بن نون را به عنوان وصىّ خود تعيين نمود.
در اين روز حضرت سليمان علیه السلام، عاصف بن برخيا را وصىّ خود قرار داد.
در اين روز حضرت آدم علیه السلام خدا را به پنج نور مقدس قسم داد و توبه‌اش پذیرفته شد .
در اين روز آتش بر حضرت ابراهيم علیه السلام سرد شد و نمرودیان شکست خوردند.
در اين روز حضرت موسى علیه السلام بر جادوگران فرعون پيروز شد.
پيامبر صلی الله علیه و آله در اين روز در ميان اصحاب خود عقد برادری اجرا نمود و علی علیه السلام را برادر خویش قرار داد .
کشتی حضرت نوح علیه السلام در این روز بر کوه جودی استقرار یافت


  عوالم ج 15 ص 209تا220
  همان

عید ادیان

در روايات، عيد غدير به عنوان «عيد اللّه‏ الاكبر»  يعنى بزرگ‏ ترين عيد خدا معرفى شده است.  و در روايات هست كه تمام انبياء عليهم ‏السلام در ۱۸ ذى الحجه وصى خود را معرفى مى ‏كردند و انتخاب اين تاريخ يك امر الهى است. پس عيد غدير فقط يك عيد اسلامى نيست بلكه يك عيد جهانى و عيد اديان است و همه بايد آن را جشن بگيرند.
پيامبر اكرم صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله فرمودند: عيد غدير بالاترين عيدهاى امت من است .
امام صادق عليه‏ السلام فرمودند: خداوند هيچ پيامبرى را نفرستاد مگر اين كه اين روز را عيد گرفته و حرمت آن را نگه داشته است.
امام رضا عليه ‏السلام فرمودند: روز غدير روز عيد اهل‏ بيت پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله است هر كس اين روز را عيد بگيرد خداوند مالش را زياد كند.
در اين روز حضرت موسى، هارون را به عنوان شريك در رسالت برگزيد.  
در اين روز حضرت عيسى علیه السلام جانشينى حضرت شمعون علیه السلام را اعلام كرد.  
در اين روز حضرت موسى علیه السلام ، يوشع بن نون علیه السلام را به عنوان وصى خود تعيين نمود.  
در اين روز حضرت سليمان علیه السلام، عاصف بن برخيا را وصى خود قرار داد.  
در اين روز توبه ‏ى حضرت آدم علیه السلام پذيرفته شد و در اين روز آتش بر حضرت ابراهيم علیه السلام سرد شد و در اين روز حضرت موسى بر سحره ‏ى فرعون پيروز شد.  
و پيامبر در اين روز در ميان اصحاب خود عقد اخوت بست.

******************************************************************************

مستندات

تهذيب الاحكام: ج 3 ص 143.
تهذيب الاحكام: ج3، ص143.
عوالم: ج15، ص208.
وسائل الشيعه: ج10، ص446.
مصادر الشيعه: ص41.

.

نصب جانشینان پیامبران: بیان داستانی

 چند روزي از كشته شدن هابيل مي گذشت.حضرت آدم عليه السلام در عزاي هابيل مي سوخت.داغ فرزند از سويي و نگراني روزهاي پس از خودش از سوي ديگر آرام و قرار را از او گرفته بود.يعني چه مي شود؟پيامبر پس از من كه خواهد بود؟پس از چهل روز خداوند به او مژده ي تولد فرزندي را داد كه قرار بود جانشين وي شود.حضرت شيث عليه السلام.روزهاي آخر عمر حضرت آدم رسيده بود.به فرمان الهي فرزندانش را جمع كرد و فرمود:
خدا به من خبر داده است كه من رفتني هستم و دستور داده كه به بهترين فرزندم وصيت كنم.خدا او را برگزيده است؛ پس گوش به فرمان او باشيد كه او جانشين من است.شيث عليه السلام به انتخاب خدا، علم و مقام پدر به شيث عليه السلام رسيده بود.
قابيل كه آتش پرست شده بود،دست از آزار شيث و پيروانش برنمي داشت.قابيل تهديد كرده بود كه شيث را هم مانند هابيل خواهدكشت.شيث و پيروانش از خداپرستي دست برنداشتند.آن ها در روز غدير در خانه ي شيث عليه السلام جمع مي شدند و خدا را به خاطر داشتن پيامبري چون او شكر مي كردند.خداپرستان دوست داشتند تا بدانند جانشين شيث چه كسي خواهد بود؟شيث عليه السلام فرزندش ريسان عليه السلام را فراخواند.يادگارهاي پدرش آدم عليه السلام را به او سپرد و او را از پيام خداوند باخبر ساخت. خداوند ريسان عليه السلام را به جانشيني او انتخاب كرده بود.
 همه ي پيامبران پس از ريسان عليه السلام مأمور بودند تا قبل از اين كه چشم از اين دنيا فروبندند، مردم را از انتخابي كه خدا براي اين مقام كرده بود باخبر سازند.
سال ها مي آمد و مي رفت.هر پيامبري كه در مي گذشت،مأمور بود جانشين الهي را پيش از مرگ معرفي كند و علم و يادگارهاي پيامبران را به او دهد.جانشيني كه تنها به انتخاب خدا بود و هيچ كس حتي پيامبران حقّ انتخابش را نداشتند.
پيامبران تمام تلاش خود را به كار مي بستند تا مردم را با خوبي ها آشنا كنند.
بعضي مانند موسي عليه السلام و عيسي عليه السلام اولوالعزم بودند و برخي نه.بعضي پيامبر مليون ها نفر بودند و برخي تنها پيامبر چند نفر.خداوند به بعضي مانند داوود عليه السلام در كودكي  اين مقام را بخشيد و به بعضي در بزرگسالي
 اما آن چه كه در همه ي پيامبران يكسان بود، انتخاب جانشين آنها توسط خداوند در روزي مانند غدير بود.
زمان مي گذشت و به رسيدن پيامبر آخر،نزديك مي شد؛ پيامبري كه  مژده ي آمدنش در كتاب هاي آسماني آمده بود.

.
.


چند روزی از کشته شدن هابیل می‌گذشت.حضرت آدم علیه السلام در عزای هابیل می‌سوخت.داغ فرزند از سویی و نگرانی روزهای پس از خودش از سوی دیگر آرام و قرار را از او گرفته بود.یعنی چه می‌شود؟پیامبر پس از من که خواهد بود؟پس از چهل روز خداوند به او مژده‌ی تولد فرزندی را داد که قرار بود جانشین وی شود.حضرت شیث علیه السلام.روزهای آخر عمر حضرت آدم رسیده بود.به فرمان الهی فرزندانش را جمع کرد و فرمود:
خدا به من خبر داده‌است که من رفتنی هستم و دستور داده که به بهترین فرزندم وصیت کنم.خدا او را برگزیده‌است؛ پس گوش به فرمان او باشید که او جانشین من است. به انتخاب خدا، علم و مقام پدر به شیث علیه السلام رسیده بود.
قابیل که آتش پرست شده بود،دست از آزار شیث و پیروانش برنمی‌داشت.قابیل تهدید کرده بود که شیث را هم مانند هابیل خواهدکشت.شیث و پیروانش از خداپرستی دست برنداشتند.آن‌ها در روز غدیر در خانه‌ی شیث علیه السلام جمع می‌شدند و خدا را به خاطر داشتن پیامبری چون او شکر می‌کردند.خداپرستان دوست داشتند تا بدانند جانشین شیث چه کسی خواهد بود؟شیث علیه السلام فرزندش ریسان علیه السلام را فراخواند.یادگارهای پدرش آدم علیه السلام را به او سپرد و او را از پیام خداوند باخبر ساخت. خداوند ریسان علیه السلام را به جانشینی او انتخاب کرده بود.
همه‌ی پیامبران پس از ریسان علیه السلام مأمور بودند تا قبل از این که چشم از این دنیا فروبندند، مردم را از انتخابی که خدا برای این مقام کرده بود باخبر سازند.
سال ها می‌آمد و می‌رفت.هر پیامبری که در می‌گذشت،مأمور بود جانشین الهی را پیش از مرگ معرفی کند و علم و یادگارهای پیامبران را به او دهد.جانشینی که تنها به انتخاب خدا بود و هیچ کس حتی پیامبران حقّ انتخابش را نداشتند.
پیامبران تمام تلاش خود را به کار می‌بستند تا مردم را با خوبی‌ها آشنا کنند.
بعضی مانند موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام اولوالعزم بودند و برخی نه.بعضی پیامبر ملیون ها نفر بودند و برخی تنها پیامبر چند نفر.خداوند به بعضی مانند داوود علیه السلام در کودکی  این مقام را بخشید و به بعضی در بزرگسالی.
اما آن چه که در همه‌ی پیامبران یکسان بود، انتخاب جانشین آنها توسط خداوند در روزی مانند غدیر بود.
زمان می‌گذشت و به رسیدن پیامبر آخر،نزدیک می‌شد؛ پیامبری که  مژده‌ی آمدنش در کتاب های آسمانی آمده بود.
نکات:
1-هیچ‌گاه زمین خالی از پیامبران یا جانشینان پیامبران نبوده است.
2-انتخاب جانشین پیامبری فقط و فقط به دست خداوند است و حتی هیچ پیامبری حق انتخاب جانشین خود را نداشته است.
3-وقتی پیامبران حق انتخاب جانشین خود را ندارند؛پس مردم هم چنین حقی نخواهند داشت.انتخاب این مقام مهم تنها به دست خداوند است.او که از همه چیز و همه کس آگاه تر است.
4-پیامبران انتخاب الهی جانشین شان را در روزی مانند غدیر به اطلاع پیروانشان می‌رساندند.هرسال چنین روزی را جشن می‌گرفتند و خدا را به خاطر انتخاب پیامبرشان شکر می‌کردند.پس غدیر عید همه‌ی دین‌ها بوده است.
5-پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مانند همه‌ی پیامبران دیگر در غدیرخم مردم را از برگزیده‌ی الهی پس از خود باخبر ساختند.
6- کسانی که پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و انتخاب خدا را کنار گذاشتند و به خیال خود در سقیفه جانشین پیامبر صلی الله  علیه و آله و سلم را انتخاب کردند، برخلاف روش همه‌ی پیامبران و همه‌ی دین‌های الهی قدم برداشتند.

.
.

عید ادیان
اگر انتخاب مهدی علیه السلام به دست ما نیست پس چرا...؟
همه‌ی مسلمانان قبول دارند که روزی فرزندی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها قیام خواهد کرد و جهان را از ظلم و ستم نجات خواهد داد. همه‌ی آن ها قبول دارند که «مهدی» را خدا برگزیده است و نمی‌توان مثلا با مشورت و انتخابات یک «مهدی» برای نجات جهان انتخاب کرد. جا دارد از آن‌ها بپرسیم وقتی امام آخر را نمی‌شود انتخاب کرد و فقط و فقط این کار به دست خداوند است؛ چطور بعضی ها به خود اجازه دادند که انتخاب خدا را کنار گذارند و خلیفه اول را با مشورت چند نفر انتخاب کنند؟!
در ۱۸ ذی الحجه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان ولی معرفی فرمودند مرد و زن آمدند بیعت کردند حتی می گویند: تشت آبی را گذاشتند و امیرالمؤمنین علیه السلام دست داخل تشت گذاشتند وزن ها هم می آمدند دست داخل تشت می کردند و به عنوان ولی با امام علی علیه السلام بیعت می کردند. پس هر گاه ولی خدا برای مردم معرفی شد مردم وظیفه دارند با او بیعت بکنند ما در زمان غدیر که نبودیم غدیر که می آید باید با وارث غدیر بیعت بکنیم. در غدیر امسال اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خواسته باشند یک جانشین برای خودشان معرفی کنند جز امام مهدی علیه السلام کسی را انتخاب نمی‌کنند. خوب امام مهدی علیه السلام که به عنوان جانشین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، در سال ۲۶۰.

ما مراسم تجدید عهد و پیمان با حضرت داریم که در دعای عهد هم داریم (اللهم انی اجدد) تجدید می کند آن عهد و پیمان را چه جوری (عهدا و و عقدا و بیعة له فی عنقی) ما ها باید با امام مهدی علیه السلام در روز غدیر تجدید عهد و پیمان داشته باشیم.
در ۱۸ ذی الحجه همه آمدند با امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، اما متاسفانه بعد از غدیر بیعت های خودشان را شکستند و وفادار نبودند ما از عید غدیر یاد می گیریم که اگر با ولی خدا عهد و پیمان بستیم نسبت به آن عهد و پیمان و میثاقمان وفا دار باشیم (یاایها الذین آمنوا اوفو بالعقود) این عهد و پیمانی که ما با حضرت بستیم چه قدر نسبت به آن وفا دار هستیم ما چه عهد و پیمان هایی داریم!؟ دعای عهد را خواندیم آن مفاد عهد و پیمان های ما آمده در بقیه دعا ها هم آمده است؛ ما با حضرت عهد و پیمان بستیم که « نفسی، مالی، اولادی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک» یعنی ما با امام زمان علیه السلام بیعت کردیم پیمان بستیم که آقا! جانمان را حاضریم در راه شما بدهیم ما می‌گوییم :هر چه را که خدا به من و شما داده است، مثلا صدا داده، قلم داده، توانمندی های دیگر داده است ما حاضر باشیم این ها را در راه ولی خدا صرف و خرج کنیم این عهد و پیمان ما با ولی زمان مان آقا بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

.
.


الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 124
4- أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ [سَعِيدٍ] الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةَ قَالَ إِنَّ رَهْطاً مِنَ الْيَهُودِ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَ أَسَدٌ وَ ثَعْلَبَةُ وَ ابْنُ يَامِينَ وَ ابْنُ صُورِيَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ص فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مُوسَى ع أَوْصَى إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ فَمَنْ وَصِيُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ وَلِيُّنَا بَعْدَكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‏ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَقَامُوا فَأَتَوُا الْمَسْجِدَ فَإِذَا سَائِلٌ خَارِجٌ فَقَالَ يَا سَائِلُ أَ مَا أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَاتَمَ قَالَ مَنْ أَعْطَاكَهُ قَالَ أَعْطَانِيهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يُصَلِّي قَالَ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَعْطَاكَ قَالَ كَانَ رَاكِعاً فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ص وَ كَبَّرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَاوسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص445
13805- 12-  عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطِّرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَى الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثاً فِي فَضْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ- إِلَى أَنْ قَالَ الْمُفَضَّلُ سَيِّدِي تَأْمُرُنِي بِصِيَامِهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِي وَ اللَّهِ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ ع- فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ‏

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 446
الْيَوْمَ وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي نَجَّى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِبْرَاهِيمَ ع مِنَ النَّارِ فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَقَامَ مُوسَى هَارُونَ ع عَلَماً فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ عِيسَى وَصِيَّهُ شَمْعُونَ الصَّفَا- فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع- لِلنَّاسِ عَلَماً وَ أَبَانَ فِيهِ فَضْلَهُ وَ وَصِيَّتَهُ فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنَّهُ لَيَوْمُ صِيَامٍ وَ قِيَامٍ وَ إِطْعَامٍ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ وَ فِيهِ مَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَ مَرْغَمَةُ الشَّيْطَانِ.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏95 ؛ ص194
و قال قدس سره في سوانح اليوم الثامن عشر من الشهر إنه قصة غدير خم كانت في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة و هو يوم عيد الغدير و فيه نصب رسول الله ص عليا بالخلافة و في الثامن عشر من ذي الحجة أيضا من سنة خمس و ثلاثين من الهجرة قتل عثمان بن عفان بن الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي و هو أول خلفاء بني أمية و في هذا اليوم بعينه بايع الناس أمير المؤمنين ع- صلوات الله عليه بعد عثمان و رجع الأمر إليه في الظاهر و الباطن و اتفقت الكافة عليه طوعا بالاختيار و في هذا اليوم فلج موسى على السحرة و أخزى الله عز و جل فرعون و جنوده من أهل الكفر و الضلال و فيه نجى الله تعالى إبراهيم ع من النار و جعلها بردا و سلاما كما نطق به القرآن و فيه نصب موسى بن عمران ع وصيه يوشع‏ بن نون و نطق بفضله على رءوس الأشهاد و فيه أظهر عيسى وصيه شمعون‏ الصفا و فيه أشهد سليمان بن داود ع سائر رعيته على استخلاف آصف وصيه و دل على فضله بالآيات و البينات و هو يوم كثير البركات‏  
علی بن ابیطالِبٍ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي قَالُوا رَضِينَا بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِيّاً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ‏ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِأَرْبَعِينَ خَاتَماً وَ أَنَا رَاكِعٌ لِيَنْزِلَ فِيَّ مَا نَزَلَ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَمَا نَزَلَ.

.
..