-برگزاري مسابقات كتاب(كتاب هاي مسابقه دار در بخش محصولات معرفي شده است)
-برگزاري مسابقات هنري و ورزشي در 15روز شاد آسماني
-برگزاري مسابقات خطبه خواني و حفظ خطبه
-برگزاري مسابقات مشاعره ي ولايت