نذر سه روز صيام براي صاحب قيام انسان ها براي گذران زند گي و رفع نيازهاي روزمره خود مدام درتلاش هستند .
هركسي به نحوي تلاش مي كند تا بتواند ضعف بيشتري را به سوي خودش جلب كند.
در اين ميان برخي كه از هوش وزيركي بالاتري برخودار هستند نه تنها براي جلب منفعت دنيوي بلكه براي آباداني خانه آخرت خود نيز تلاش مي كنند .
بجا آوردن عبادات پروردگار از جمله اموري است كه هم در دنيا وهم درآخرت به انسان نفع مي رساند .
 گاهي اوقات نياز و مشكل انسان به قدري سخت مي شود كه ديگر كار از حيطه قدرت وتوان انسان خارج مي شود. در اين مواقع مؤمنين با نذركردن ودر واقع،معامله با خداوند براي حل مشكل خود از پروردگاشان ياري مي طلبند، بزرگترين نيازو مشكل انسان كه اگر حل شود تمام مشكلات عالم برطرف مي شود ظهور وفرج حجت خداست كه به فرموده ي اهل بيت عليه السلام گشايش امر همه انسانها در فرج وظهورآن وجود نازنين است پس بياييم طبق سنت اهل بيت عليه السلام و براي سلامتي وظهور آقا امام زمان عليه السلام دراين ايام غديريه 3روز روزه نذر كنيم تا ما هم قدمي درجهت نزديكترشدن ظهور حضرتش برداشته باشيم،ازديگر كارهايي كه خوب است در همه ايام سالم خصوص دراين ايام شادي اهل بيت عليه السلام براي سلامتي وظهور امام زمان عليه السلام انجام داد.