دوره هاي آموزشي غديريه از برنامه هاي موفق اجرا شده كه تا كنون بيش از80000نفر در آن شركت كرده اند،طرح دوره هاي آموزشي كوتاه مدت غديريه است.

كتاب هاي زير براي اين دوره ها متناسب با مخاطب نگاشته شده است.